REGULAMIN KLUBU GO WITH THE FLOW


PRZYSTĄPIENIE

1. Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie lub osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

2. Zostanie Członkiem Klubu następuje po wypełnieniu Formularza Członkowskiego.

3. Dzieci poniżej 18 roku życia nie biorące udziału w zajęciach przebywają na wyłączną odpowiedzialność swoich opiekunów.

4. Członkostwo następuje po uiszczeniu Opłaty za karnet do Klubu Go With The Flow.

5. Uiszczenie opłaty za karnet gotówką, kartą lub przelewem jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Klubu Go With  The Flow dostępnego w recepcji Klubu.

 

KARTA CZŁONKOWSKA

1. Karta Członkowska jest imienna i upoważnia wyłącznie jednego Członka Klubu do uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na terenie  Klubu.

2. Członek Klubu może posiadać w tym samym czasie tylko jedną Kartę Członkowską.

3. Kartę Członkowską należy okazywać/przykładać do czytnika za każdym razem przy wejściu do Klubu pracownikom recepcji Klubu.

4. Karta Członkostwa jest imienna i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Klubu. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem Karty Członkowskiej nie jest osoba, która wykupiła karnet do Klubu Go With The Flow, klub ma prawo do natychmiastowego rozwiązania członkostwa.

5. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek klubu winien niezwłocznie zawiadomić pracownika Klubu celem wydania duplikatu karty.

6. Duplikat karty jest wydawany przez pracownika recepcji za dodatkową opłatą wysokości 10 zł za kartę.

 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Członkostwo upoważnia do uczestnictwa w wybranych zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz do korzystania z infrastruktury (sanitarnej i usługowej) znajdującej się na terenie Klubu Go With The Flow w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 13, w godzinach pracy Klubu.

2. Klub zastrzega sobie prawo do zmian grafika zajęć grupowych lub zmian instruktorów prowadzących poszczególne zajęcia. Informacje   dotyczące poszczególnych zmian będą dostępne na tablicach informacyjnych na terenie Klubu oraz na fanpage’u i grupie znajdujących się na portalu społecznościowym Facebook.

3. Klub zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia całego obiektu bądź jego części w związku z naprawami, konserwacją i zawodami sportowymi.

4. Klub zastrzega sobie prawo do tymczasowego odwołania poszczególnych zajęć bez podania przyczyny.

5. W związku z odwołaniem zajęć Klub nie zwraca jakiejkolwiek kwoty wpłaconej na poczet członkostwa i uczestnictwa w zajęciach z     przyczyny odwołania zajęć.

 

OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

1. Członek Klubu jest zobowiązany do zapisywania się na zajęcia poprzez stronę https://flow.wod.guru.

2. W przypadku, gdy Członek Klubu chce wziąć udział w zajęciach, a nie jest on zapisany, instruktor ma prawo odmówić mu wzięcia udziału w zajęciach.

3. Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe.

4. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania i sprzedaży alkoholu, narkotyków oraz innych środków     odurzających.

5. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

6. Członek Klubu ma obowiązek stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz pracowników Klubu.

7. Instruktor lub pracownik Klubu ma prawo do nie wpuszczenia lub zakazu udziału w zajęciach gdy zachowanie członka klubu wskazuje na zażycie alkoholu, środków odurzających lub jego złe samopoczucie nie pozwala na odbycie zajęć.

8. Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowana.

9. Członek Klubu ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie wyposażenia lub wystroju klubu powstałego na skutek jego działania lub zaniechania oraz działania i zaniechania osób nie będącymi Członkami Klubu, a przebywającymi na terenie klubu za jego prośbą.

10. Po zakończonych ćwiczeniach w pomieszczeniach treningowych, Członek Klubu zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.

 

PŁATNOŚCI

1. Za usługi oferowane przez Klub, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia z góry opłat według jednego wybranego przez siebie wariantu zawartego w cenniku Go With The Flow znajdującego się w recepcji klubu oraz na stronie www.cfflow.pl.

2. Oprócz sezonowych promocji, opłaty mogą być uiszczane za każde zajęcia z osobna lub w formie stałego abonamentu.

3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat abonamentowych.

 

CZAS TRWANIA CZŁONKOSTWA

1. Okres trwania członkostwa jest określony i wygasa z upływem ostatniego dnia wykupionego karnetu w Klubie Go With The Flow.

2. Członkostwo trwa od dnia zakupu jednego z dostępnych karnetów i wniesienia Opłaty za karnet przy zakupie gotówką, kartą lub przelewem.

 

ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA

1. Członek Klubu ma prawo do zawieszenia członkostwa na okres, w którym nie może korzystać z usług Klubu wskutek choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne pisemne powiadomienie Klubu o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego daną jednostkę chorobową, która uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach na okres choroby lub rekonwalescencji.

2. Członek klubu zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego wraz ze zgłoszeniem zawieszenia członkostwa najpóźniej w ciągu 5 dni od urazu/choroby, które uniemożliwiły dalsze uczestnictwo w zajęciach. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uznania zaświadczeń lekarskich przekazanych do Klubu po zakończeniu choroby.

3. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zawieszenia członkostwa w przypadku niekompletnego dostarczenia dokumentów potwierdzających niezdolność do podjęcia udziału w zajęciach lub stwierdzenie, że dana jednostka chorobowa lub powód zawieszenia nie wpływa na możliwość uczestnictwa w zajęciach. Klub pisemnie odpowiada na powiadomienie po konsultacji oraz opinii lekarza sportowego członkowi Klubu na wskazany adres w piśmie.

4. Członek Klubu nie ma możliwość zawieszenia członkostwa bez podania przyczyny.

5. Członkostwo wydłuża się automatycznie o czas zawieszenia członkostwa.

6. O planowanym zawieszeniu każdego członkostwa, Członek klubu zobowiązany jest zawiadomić personel Klubu za pomocą maila na adres cfflow@wp.pl bądź na piśmie w dniu rozpoczęcia okresu zawieszenia członkostwa. Personel klubu zastrzega sobie prawo do odmowy zawieszenia członkostwa jeśli stwierdzi, że okoliczności zawieszenia członkostwa nie są spójne z sytuacją w której znalazł się członek klubu.

 

ODSTĄPIENIE OD ZGŁOSZENIA CZŁONKOWSKIEGO PRZEZ CZŁONKA KLUBU

1. Członek Klubu ma prawo do odstąpienia od zgłoszenia członkowskiego, bez podania przyczyny w terminie 7 dni licząc od zakupu członkostwa umożliwiającego uczestnictwo w zajęciach.

2. W takim przypadku Członkowi Klubu zostanie zwrócona kwota pomniejszona o wykorzystane dni karnetu wyliczone na podstawie ceny zajęć jednorazowych oraz kwoty stanowiącej koszt wydania imiennej Karty Członkowskiej (10,- złotych), w których dany Członek Klubu uczestniczył w okresie od podpisania Formularza Członkowskiego do dnia rezygnacji.

3. Powyższa kwota zostanie zwrócona przelewem bankowym byłemu Członkowi Klubu po wystosowaniu odpowiedniego pisma przez członka, w którym zawarty będzie nr konta bankowego niezbędnego do zwrotu kosztów w terminie 14 dni od daty dostarczenia pisma.

4. W przypadku, gdy Członek Klubu, który wykupił członkostwo na okres 6 miesięcy, chce odstąpić od członkostwa, opłata uiszczona przez niego nie zostaje zwrócona.

 

ROZWIĄZANIE CZŁONKOSTWA PRZEZ KLUB

1. Klub może wypowiedzieć członkostwo danemu Członkowi Klubu bez okresu wypowiedzenia w następujących sytuacjach:
   a) naruszenia warunków niniejszego Regulaminu Klubu,
   b) niewłaściwego zachowania Członka Klubu, którego postawa może zaszkodzić innym Członkom Klubu, reputacji Klubu i interesom      Klubu, w szczególności w przypadkach agresji, wandalizmu lub innych zachowań powszechnie uważanych za chuligańskie      niezgodne z zasadami współżycia społecznego,
   c) naruszenia zasad BHP i ppoż na terenie Klubu.

2. W przypadku naruszenia punktów wskazanych powyżej Członek Klubu traci członkostwo z chwilą zakomunikowania mu wypowiedzenia  członkostwa na piśmie lub słownie.

3. Wszelkie uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi byłemu Członkowi Klubu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego Regulaminu, zasad obowiązujących w Klubie, programu ćwiczeń, instrukcji oraz poleceń wydawanych przez pracowników i instruktorów Klubu.

2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia członków klubu, którzy podejmują aktywność fizyczną na własną odpowiedzialność.

3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za członków Klubu ćwiczących samodzielnie podczas godzin w których nie są prowadzone zajęcia, tak zwanych godzin "Open Gym”, podczas których na terenie Klubu nie ma trenera prowadzącego zajęcia. W tym czasie członek klubu trenuje samodzielnie na własną odpowiedzialność, a Klub nie ponosi odpowiedzialności za jego działania na terenie Klubu.

4. Członkowie Klubu wyrażają zgodę na używanie swojego wizerunku, po przez utrwalanie go w postaci zdjęć i filmów, do celów marketingowych i promocyjnych na wszystkich obecnie znanych nośnikach, a powstałych na terenie Klubu Go With The Flow mieszącego się przy ulicy Smardzewskiej 13 w Poznaniu oraz podczas zajęć prowadzonych przez trenerów z klubu poza jego siedzibą. Dodatkowo członkowie klubu zrzekają się jakichkolwiek praw do wyżej wymienionych materiałów, w tym przede wszystkim praw autorskich oraz majątkowych.

5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie Klubu.

6. Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 30,- zł.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Do rozstrzygania wszelkich roszczeń i sporów wynikających z członkostwa w Klubie  jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby właściciela.